http://45.79.87.129/bbs/index.php?topic=52323

译者:四月

 

年龄,身高和体重(Age, Height & Weight

 

年龄(Age

 

  你可以自行选择或者随机生成角色的年龄。如果你自行选择年龄,则至少要达到角色所属种族以及职业的最低年龄。或者按照合适的表格查找你的职业所标示的修正值掷骰,其结果再加上你的种族的最低成年年龄,以此来决定你的角色的年龄。随着年龄的增长,角色的体能属性会减少,心智属性会增加。每个阶段老化的效果都是累加的,不过角色的属性不会因为该种方式降至1以下。当角色达到暮年,GM需要暗骰他的最大年龄并记录下来,但不需要告知玩家。当角色达到他的最大年龄后会在接下来的1年内的某个时刻死亡。

 

表:各种族随机起始年龄和老化效果

种族

随机起始年龄

老化效果

成年

天赋之力

自学成才

训练有素

中年

老年

暮年

最大年龄

核心种族

矮人

40

+3d6

+5d6

+7d6

125

188

250

250+2d100

精灵

110

+4d6

+6d6

+10d6

175

263

350

350+4d100

侏儒

40

+4d6

+6d6

+9d6

100

150

200

200+3d100

半精灵

20

+1d6

+2d6

+3d6

62

93

125

125+3d20

半兽人

14

+1d4

+1d6

+2d6

30

45

60

60+2d10

半身人

20

+2d4

+3d6

+4d6

50

75

100

100+5d20

人类

15

+1d4

+1d6

+2d6

35

53

70

70+2d20

常见种族

神裔

20

+4d6

+6d6

+8d6

35

53

70

70+2d20

猫族

15

+1d4

+1d6

+2d6

35

53

70

70+2d20

吸血裔

20

+4d6

+6d6

+10d6

35

53

70

70+2d20

卓尔

110

+4d6

+6d6

+10d6

175

263

350

350+4d100

窃影鬼

20

+1d6

+2d6

+3d6

62

93

125

125+3d20

地精

12

+1d4

+1d6

+2d6

20

30

40

40+1d20

大地精

14

+1d4

+1d6

+2d6

30

45

60

60+2d10

火元素裔

60

+4d6

+6d6

+8d6

150

200

250

250+6d100

狗头人

12

+1d4

+1d6

+2d6

20

30

40

40+1d20

兽人

12

+1d4

+1d6

+2d6

20

30

40

40+1d20

土元素裔

60

+4d6

+6d6

+8d6

150

200

250

250+6d100

鼠族

12

+1d4

+1d6

+2d6

20

30

40

40+1d20

风元素裔

60

+4d6

+6d6

+8d6

150

200

250

250+6d100

天狗

15

+1d4

+1d6

+2d6

35

53

70

70+2d20

魔裔

20

+4d6

+6d6

+8d6

35

53

70

70+2d20

水元素裔

60

+4d6

+6d6

+8d6

150

200

250

250+6d100

罕见种族

替换儿

15

+1d4

+1d6

+2d6

35

53

70

70+2d20

灰矮人

40

+3d6

+5d6

+7d6

125

188

250

250+2d100

半鱼人

20

+1d6

+2d6

+3d6

62

93

125

125+3d20

树蛙人

12

+1d4

+1d6

+2d6

20

30

40

40+1d20

狐妖

15

+1d4

+1d6

+2d6

32

50

65

65+3d12

人鱼

15

+1d4

+1d6

+2d6

35

53

70

70+2d20

娜迦裔

20

+1d6

+2d6

+3d6

60

90

120

120+3d20

轮回者

60

+4d6

+6d6

+8d6

150

200

250

250+6d100

鸮形人

12

+1d4

+1d6

+2d6

20

30

40

40+1d20

巨灵裔

15

+1d4

+1d6

+2d6

35

53

70

70+2d20

地底侏儒

40

+4d6

+6d6

+9d6

100

150

200

200+3d100

灵猴族

14

+1d4

+1d6

+2d6

30

45

60

60+2d10

蝮血裔

15

+1d4

+1d6

+2d6

35

53

70

70+2d20

剪影人

40

+4d6

+5d6

+6d6

100

150

200

200+1d100

天赋之力(Intuitive:此类职业包括野蛮人先知盗贼和术士。

自学成才(Self-Taught:此类职业包括吟游诗人骑将战士铳士圣骑士游侠召唤师和女巫。

训练有素(Trained:此类职业包括炼金术师牧师德鲁伊审判者魔战士武僧和法师。

中年(Middle Age:力量、敏捷和体质-1,智力、感知和魅力+1

老年(Old:力量、敏捷和体质-2,智力、感知和魅力+1

暮年(Venerable:力量、敏捷和体质-3,智力、感知和魅力+1

 

身高和体重(Height and Weight

 

  要想确立一名角色的身高,需要按照表格选择适当的修正值投掷对应的骰数,并将得出的英吋数与你的角色的种族与性别所对应的基本身高相加。要想确立一名角色的体重,将修正骰的结果与体重乘数相乘,再与你的角色的种族与性别所对应的基本体重相加即可。

  【译注:身高单位是英尺英吋,你们懂的。】【编注:1英尺=12英吋。】

 

表:各种族随机身高和体重

种族

男性

女性

基本身高

基本体重

修正值

体重乘数

基本身高

基本体重

修正值

体重乘数

核心种族

矮人

39

150

2d4

×7

37

120

2d4

×7

精灵

54

100

2d8

×3

54

90

2d6

×3

侏儒

30

35

2d4

×1

210

30

2d4

×1

半精灵

52

110

2d8

×5

50

90

2d8

×5

半兽人

410

150

2d12

×7

45

110

2d12

×7

半身人

28

30

2d4

×1

26

25

2d4

×1

人类

410

120

2d10

×5

45

85

2d10

×5

常见种族

神裔

52

110

2d8

×5

50

90

2d8

×5

猫族

410

120

2d8

×5

45

85

2d8

×5

吸血裔

410

120

2d10

×5

45

85

2d10

×5

卓尔

54

90

2d6

×3

54

100

2d8

×3

窃影鬼

54

90

2d6

×3

52

80

2d6

×3

地精

28

30

2d4

×1

26

25

2d4

×1

大地精

42

165

2d8

×5

40

145

2d8

×5

火元素裔

52

110

2d8

×5

50

90

2d8

×5

狗头人

26

25

2d4

×1

24

20

2d4

×1

兽人

51

160

2d12

×7

49

120

2d12

×7

土元素裔

40

150

2d6

×7

39

120

2d6

×7

鼠族

37

65

2d4

×3

34

50

2d4

×3

风元素裔

52

110

2d8

×5

50

90

2d8

×5

天狗

40

65

2d6

×3

310

55

2d6

×3

魔裔

410

120

2d10

×5

45

85

2d10

×5

水元素裔

410

120

2d10

×5

45

85

2d10

×5

罕见种族

替换儿

 

 

 

 

52

85

2d4

×5

灰矮人

39

150

2d4

×7

37

120

2d4

×7

半鱼人

410

120

2d10

×5

45

85

2d10

×5

树蛙人

17

25

2d4

×1

15

20

2d4

×1

狐妖

410

100

2d8

×5

45

85

2d8

×5

人鱼

510

145

2d10

×5

58

135

2d10

×5

娜迦裔

59

180

2d10

×7

56

160

2d10

×7

轮回者

54

110

2d8

×5

56

110

2d8

×5

鸮形人

54

125

2d8

×5

52

115

2d8

×5

巨灵裔

410

120

2d10

×5

45

85

2d10

×5

地底侏儒

30

35

2d4

×1

210

30

2d4

×1

灵猴族

48

105

2d8

×5

42

90

2d8

×5

蝮血裔

53

85

2d8

×5

51

75

2d8

×5

剪影人

30

35

2d4

×1

210

30

2d4

×1